Dokumenty potrebné pre žiadosť o Kindergeld

mama s dieťaťom vypĺňa dokumenty pre Kindergeld

Ak ste zistili, že vám vznikol nárok na prídavky na deti z Nemecka, je potrebné podať písomnú žiadosť o ich vyplácanie. Okrem správne vyplnených formulárov, ktoré sú na to určené, nezabudnite na príslušný nemecký úrad zaslať aj podklady preukazujúce váš nárok.

Základné dokumenty

Rodným listom dieťaťa, na ktoré žiadate o detské prídavky z Nemecka, preukážete jeho existenciu.

Sobášny list, rozsudok o rozvode, resp. úmrtný list druhého rodiča priložte ako doklad vášho rodinného stavu.

Obzvlášť si treba dať záležať na zdokladovaní zárobkovej činnosti a príjmov z Nemecka. Vhodné je použiť výplatné pásky, prípadne ročné zúčtovanie, potvrdenie o nemeckom povinnom sociálnom poistení a špeciálny formulár, ktorý vám podpisom a pečiatkou potvrdí zamestnávateľ. A ak vám už bolo pridelené nemecké daňové identifikačné číslo (tzv. Steuer-ID), k žiadosti priložte aj príslušné potvrdenie.

E 401

Keďže sa detské prídavky vyplácajú tomu rodičovi, s ktorým dieťa žije v jednej domácnosti, musí vám túto skutočnosť potvrdiť príslušný slovenský úrad. Kedysi bolo zvykom priložiť k žiadosti potvrdenie o zložení rodiny na účely priznania rodinných dávok (čo je názov formulára E 401), ktorý predtým potvrdil slovenský úrad práce. Keďže však ide o druh tlačiva, ktorým medzi sebou prioritne komunikujú úrady v štátoch Európskej únie, slovenské úrady práce spravidla tieto tlačivá už nepotvrdzujú na žiadosť občana. Väčšinou ich o vyplnenie a potvrdenie požiada nemecký úrad Familienkasse po tom, ako prijme vašu žiadosť.

Niekedy sa o tom žiadateľ ani nedozvie, lebo všetko prebehne v rámci internej komunikácie medzi úradmi, inokedy však Familienkasse zašle žiadateľovi list, ku ktorému priloží opečiatkované tlačivo E 401 a vyzve ho, aby tlačivo dal  vyplniť a potvrdiť na príslušnom úrade práce. Vtedy je slovenský úrad povinný formulár E 401 potvrdiť. Niektoré slovenské úrady potvrdený formulár dokonca na Familienkasse aj odošlú, iné ho odovzdajú žiadateľovi.

E 411

Podobný postup ako pri formulári E 401 platí aj pri formulári  E 411. Ten označuje žiadosť o informácie o nároku na rodinné dávky v členskom štáte bydliska členov rodiny a nemeckému úradu slúži na to, aby vedel, či máte nárok na nemecké prídavky v plnej výške alebo na doplatok k prídavkom poberaným na Slovensku.

E 402

U dospelých detí je dôležité preukázať nárok na poberanie detských prídavkov priložením potvrdenia o návšteve školy. Môžete na to použiť potvrdenie vydané školou, ktorú vaše dieťa aktuálne navštevuje. Vhodnejšie je však použiť formulár E 402 – potvrdenie o pokračujúcom štúdiu na účely priznania rodinných dávok. Ide totiž – podobne ako pri formulároch E 401 a E 411 – o jeden z takzvaných európskych formulárov, ktoré majú rovnakú podobu pre všetky členské štáty EÚ a odlišujú sa len použitým jazykom, čím sú všeobecne zrozumiteľné. Tento formulár musí žiadateľ vyplniť v bodoch 1 a 2 a škola ho vyplní v bode 4 a potvrdí v bode 7.

Originály si ponechajte

Dôležité upozornenie – na Familienkasse posielajte len kópie dokumentov. Tento úrad totiž všetky prijaté podklady spracováva výlučne elektronicky a dokumenty zaslané poštou po niekoľkých týždňoch skartuje.

 

Pracujete vy alebo váš/-a partner/-ka v Nemecku a máte deti? Požiadajte o nemecké prídavky na deti, tzv. Kindergeld pomocou našej online aplikácie:

Zdroj ilustračnej fotografie: Freepik

Vylúčenie zodpovednosti:

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke kindergeld.click zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.